Logo_aedes-logo

De gesprekken tussen Aedes en de Belastingdienst over het alsnog mogelijk maken van rechtstreekse uitbetaling van huurtoeslag aan woningcorporaties hebben geen werkbaar alternatief opgeleverd. De huurtoeslag wordt daardoor vanaf december 2013 rechtstreeks overgemaakt aan de huurder.

Partnerschap
In het Belastingplan 2012 werd aangekondigd dat de geclusterde uitbetaling van de huurtoeslag per 1 december 2013 vervalt. De Tweede Kamer vroeg het kabinet daarbij een uitzondering te maken voor woningcorporaties. Aedes was daarom tot voor kort in overleg met de Belastingdienst over een partnerschap dat rechtstreekse uitbetaling aan de corporatie alsnog mogelijk maakt. De voorstellen van de Belastingdienst bleken echter te ingewikkeld om een praktisch werkbaar systeem op te leveren voor corporaties. De verdere uitwerking van dit voorstel is daarom stopgezet.

Simpel systeem
Aedes is niet tevreden met deze uitkomst en wil een simpel systeem dat schuldenproblematiek en fraude voorkomt. Ook de commissie-Van Dijkhuizen, die het kabinet een vereenvoudigde toeslagensystematiek adviseerde, ziet duidelijke voordelen aan rechtstreekse uitbetaling.

Aedes is inmiddels opnieuw in overleg met het ministerie van Financiën en BZK om te kijken hoe de verwachte oplopende betalingsachterstanden bij huurtoeslagontvangers voorkomen kunnen worden. De partijen zoeken daarnaast naar alternatieve vormen voor de geclusterde uitbetaling. Aedes houdt haar leden op de hoogte van de uitkomsten van dit overleg.

Huurtoeslag
Vooruitlopend op de resultaten van het overleg staat het woningcorporaties vrij om rechtstreeks afspraken met hun huurders te maken over de uitbetaling van de huurtoeslag.

© Nationale Bouwgids