Normal_bouwregelgeving

De gemeente Delft doet mee aan het project ‘Bouwen op Vertrouwen’, een initiatief vanuit het programma ‘Doorbraak in dienstverlening’. Het project houdt in dat de overheid een stap terugdoet in (bouw)regelgeving en meer ruimte laat voor eigen initiatief van marktpartijen. Lucas Vokurka, wethouder Financiën en Onderwijs: “Vertrouwen is de basis. De overheid moet vraaggericht gaan denken en werken vanuit co-creatie.”

Inmiddels doen meer dan tien gemeenten en drie departementen mee aan ‘Bouwen op Vertrouwen’. En er komen steeds nieuwe aanmelders bij. “Dat grote animo begrijp ik wel”, aldus Vokurka. “Door de stilgevallen bouwsector ondervinden gemeenten een dramatische terugval in legesinkomsten. En los daarvan zijn steeds meer bestuurders en professionals het erover eens dat de overheidsopstelling in het bouwproces gedateerd is.”

Nieuwe rol
De deelnemers willen invulling geven aan een nieuwe overheidsrol in het proces van bouwen, vergunnen, toezichthouden en handhaven. “Er is meer ruimte nodig voor bouwers en initiatiefnemers, de overheidsrol moet kleiner.” Op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving hebben enkele voorlopergemeenten hun eerste maatregelen uitgewerkt. Vokurka: “Wij vinden bijvoorbeeld dat de overheid geen vergunning meer moet eisen voor kleine open aanbouwtjes waar omwonenden geen probleem mee hebben. Dat heeft in Delft geleid tot een vereenvoudiging van de vergunningstoetsing en binnen vastgestelde kaders een bouwmelding in plaats van een vergunning bij lichte bouwactiviteiten.”

Goede voorbeelden
Vokurka noemt nog meer voorbeelden waar de overheid een stap terug kan doen: “Moet de overheid de bouwtechnische kwaliteit van een ontwerp wel toetsen als de architect dat al aantoonbaar heeft gedaan? Moet de overheid wel toezicht houden op de bouwplaats als de vastgoedverzekeraar dat ook al doet? Kan de overheid niet afstappen van gedetailleerde voorschriften zoals kozijnkleur die in het handhavingsbeleid geen enkele prioriteit krijgen?”

Voordelen van nieuwe werken
De nieuwe manier van werken geeft ruimte aan initiatiefnemers en leidt tot lagere kosten, kortere doorlooptijden en meer flexibiliteit. “Dat komt omdat taken en verantwoordelijkheden duidelijk terechtkomen waar zij thuishoren. Bouwtoezicht bijvoorbeeld hoort niet (alleen) bij de gemeente, maar (ook) bij de opdrachtgever en de verzekeraar. En buren moeten veel vaker hun rol nemen in de beoordeling of een bouwwerk in de omgeving past. De rol van de gemeente is de afgelopen decennia veel te groot geworden”

Meer informatie
Gemeenten kunnen gebruikmaken van de maatregelen die initiatiefgemeenten al hebben uitgewerkt en ingevoerd. Ookkan iedereen meedoen aan de doorontwikkeling. Aanmelden kan via www.doorbraakindienstverlening.nl. Het programma 'Doorbraak in Dienstverlening' is een initiatief van meer danvijftig overheidsbestuurders, waaronder ook de VNG en KING. Het bundelt de krachten van overheidspartijen dievoorop willen lopen in dienstverlening aan burgers.

© Nationale Bouwgids