Logo_bezoek_kamerleden_hof_van_twente_foto_gemeente_hof_van_twente

Het Rijk moet doorpakken met het verbod op asbestdaken. Die boodschap heeft de regio Oost-Nederland vrijdag 16 februari afgegeven aan Tweede Kamerleden die op bezoek waren in de gemeenten Hof van Twente en Berkelland. Het is van groot belang dat het verbod per 2024 gaat gelden. Overijssel en Gelderland lopen voorop in de aanpak van asbestdaken. Doordat er nog geen besluit is over de wettelijke verankering van het verbod, stellen veel dakeigenaren de investering in een nieuw dak vooruit. Hierdoor komt de daadwerkelijke dakvervanging langzaam op gang. Daarnaast pleitten de bestuurders voor eenvoudigere regels en een oplossing voor financieel kwetsbare dakeigenaren.

Werkbezoek
Op 16 februari bezocht een delegatie van Kamerleden Hof van Twente en Berkelland. Ze gingen kijken in woonwijk ’t Gijmink in Goor, waar een grote bodemsanering plaatsvindt in ruim 500 particuliere tuinen en openbaar groen. In dat project wordt een koppeling gemaakt met de verwijdering van asbestdaken. Ook werd een bezoek gebracht aan agrariërs in Hengevelde en Neede. In Hengevelde wordt in een brede aanpak gekeken naar de totale sociaal-financiële situatie van een agrarisch gezin. In Berkelland stond het thema leegstaande bebouwing centraal. De Kamerleden werden ontvangen door burgemeester Ellen Nauta van Hof van Twente, de wethouders Harry Scholten (Hof van Twente), Patricia Hoytink-Roubos (Berkelland) en de gedeputeerden Bea Schouten (Gelderland) en Annemieke Traag (Overijssel). Het werkbezoek is een vervolg op het rondetafelgesprek dat in oktober in de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden over de aanpak van asbestdaken. Daar zijn de Kamerleden door wethouder Harry Scholten uitgenodigd.

Pleidooi voor eenvoudiger regels en betaalbaarheid
Lokale en regionale bestuurders benadrukten tijdens het werkbezoek de urgentie van snelle besluitvorming. Daarnaast werd aandacht gevraagd voor vereenvoudiging van arbo-regelgeving (bijvoorbeeld het hijskraanverbod) en gerichte opleidingen om voldoende personeel beschikbaar te hebben voor de enorme opgave. Tot slot werd aandacht gevraagd voor toegankelijke ondersteuning voor de financieel minst draagkrachtige dakeigenaren, en het zorgen voor voldoende financiële middelen om de aanpak van asbestdaken te kunnen voortzetten.

Voorbeeldgemeenten en –provincies
In Overijssel en Gelderland wordt al een aantal jaren succesvol gewerkt aan een versnelling van de verwijdering van asbestdaken. De gemeente Hof van Twente presenteerde vorig jaar als een van de eerste gemeenten een integrale asbestaanpak. De provincie Overijssel stimuleert het bedrijfsleven om samen te werken, zodat dakeigenaren een aantrekkelijk totaalaanbod kan worden gedaan. Voorbeeld hiervan is het initiatief Asbestschakel dat dakeigenaren ontzorgt, en door de efficiency van samenwerking een aantrekkelijk totaalaanbod kan doen.

In Gelderland is met de Asbesttrein een collectieve aanpak ontwikkeld voor de aanpak van asbestdaken in het landelijk gebied. Hierbij wordt een gezamenlijke aanbesteding gefaciliteerd, waardoor de kosten voor dakeigenaren worden gedrukt. Ook deed Gelderland recent onderzoek naar de financiële draagkracht van asbestdakeigenaren. De gemeente Berkelland heeft als grote plattelandsgemeente een flinke hoeveelheid vrijkomende agrarische bebouwing. Veel van deze panden hebben een asbestdak.

Kankerverwekkend
Het gebruik van asbestplaten als dakbedekking is sinds begin jaren negentig verboden, maar er zijn nog altijd veel asbestdaken aanwezig. De meeste daken komen uit de jaren zeventig en zijn hard aan het verweren. Hierdoor komen steeds meer kankerverwekkende vezels vrij in de lucht. Naast het risico voor de volksgezondheid is er ook een economisch risico. Bij brand in een asbestdak loopt de economische schade gauw in de miljoenen.