Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Algemene voorwaarden

m.i.v. 1 januari 2019

 

1. Algemeen

1.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en leveringen van diensten, waarbij de besloten vennootschap Nationale Media B.V. (ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01164846; hierna “Nationale Media”) optreedt als aanbieder of leverancier van goederen en/of diensten aan Afnemer van welke aard dan ook.

1.2.  De toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden van Afnemer of andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Partijen kunnen slechts schriftelijk afwijken van deze algemene voorwaarden. Nationale Media heeft het recht de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op reeds bestaande overeenkomsten.

1.4. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt of vernietigd wordt, dan gelden de overige bepalingen onverkort. Partijen zullen in dat geval in overleg treden en nieuwe bepalingen overeenkomen om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen.

 

2. Aanvang, duur en beëindiging van de overeenkomst

2.1. De offerte heeft de geldigheidsduur als daarin opgenomen, maar bij gebreke daaraan geldt dat offertes automatisch na dertig (30) dagen komen te vervallen, tenzij Nationale Media een te late acceptatie van Afnemer alsnog uitdrukkelijk aanvaardt. Overeenkomsten met Nationale Media komen uitsluitend elektronisch of schriftelijk tot stand en nimmer telefonisch of mondeling.

2.2. Nationale Media kan aan Afnemer een bedenk- of annuleringstermijn gunnen, waarbinnen Afnemer zonder enige verplichting na het sluiten van de overeenkomst binnen die termijn kan afzien van de overeenkomst. Deze eventuele bedenk- of annuleringstermijn zal bij de opdrachtbevestiging bekend gemaakt worden.

2.3 Van een geldige annulering door Afnemer is slechts sprake als deze per e-mail is gezonden aan administratie@nationale-media.nl en een kopie daarvan op dezelfde dag met de reguliere post naar het door Nationale Media op haar website opgegeven postadres is verzonden. 

2.4. Als en voor zover tussen partijen een duurovereenkomst is gesloten, dan geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van drie (3) jaar geldt.

2.5 De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij een van de partijen de overeenkomst opzegt voor de prologatiedatum met inachtneming van de voorwaarden zoals opgenomen in dit artikel of rechtsgeldig ontbindt. De opzegtermijn is afhankelijk gesteld van de totale duur van de overeenkomst, gerekend over hele contractjaren. Dit houdt in dat bij een overeengekomen periode van een (1) jaar, de opzegtermijn twee (2) kalendermaanden bedraagt, bij een overeengekomen periode van twee (2) jaar, de opzegtermijn vier (4) kalendermaanden bedraagt en bij een overeengekomen periode van drie (3) jaar, de opzegtermijn zes (6) kalendermaanden bedraagt. Afnemer is niet gerechtigd een overeenkomst met Nationale Media, die voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.

2.6. Indien een overeenkomst van onbepaalde tijd niet door volbrenging eindigt, kan deze door ieder van beide partijen onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen van in ieder geval twee (2) kalendermaanden. 

2.7. Van een geldige opzegging door Afnemer is slechts sprake als deze per e-mail is gezonden aan administratie@nationale-media.nl en een kopie daarvan op dezelfde dag met de reguliere post naar het door Nationale Media op haar website opgegeven postadres is verzonden. Afnemer dient het bereiken van de opzegging aan te kunnen tonen. Nationale Media zal na ontvangst van een opzegging een ontvangstbevestiging sturen.

2.8. Ieder van beide partijen heeft de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst (als bedoeld in artikel 6:265 van het Burgerlijk Wetboek). Betalingsverplichtingen van Afnemer en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door Afnemer of een door Afnemer in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. De bevoegdheid tot ontbinding komt Afnemer slechts toe indien Nationale Media, na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, alsnog toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

2.9. Indien Afnemer op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Afnemer bewijst dat Nationale Media ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Nationale Media vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het hiervoor bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

2.10. Ieder van beide partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Ingeval Afnemer onherroepelijk in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt daarmee direct het recht van Afnemer tot gebruik van de ter beschikking gestelde programmatuur, applicaties, websites en dergelijke alsmede het recht van Afnemer tot toegang en/of gebruik van de diensten van Nationale Media, zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van Nationale Media vereist is.

2.11. Nationale Media zal wegens opzegging of een ontbinding als gevolg van een (dreigende) tekortkoming aan de zijde van Afnemer nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

2.12. Voor zover wettelijk is toegestaan, ziet Afnemer af van het recht zich te beroepen op dwaling zoals bepaald in artikel 6:228 van het Burgerlijk Wetboek. De mogelijkheid tot vernietiging van de overeenkomst op grond van dwaling of op basis van enige andere rechtsgrond wordt hierbij in en buiten rechte uitgesloten.

 

3. Dienstverlening

3.1. Nationale Media levert voornamelijk interactieve onlinediensten die beogen om specifieke sectoren en branches van relevante informatie te voorzien en om het bedrijf van Afnemer binnen dergelijke sectoren en branches online onder de aandacht te brengen. Deze diensten verlopen mede via netwerkverbindingen, waaronder internet, en apparatuur die buiten de controle van Nationale Media staan. Nationale Media is niet aansprakelijk voor het niet tot stand komen van of correct functioneren van communicatie te wijten aan factoren buiten haar controle, maar spant zich in voor optimale beschikbaarheid en werking van haar diensten en/of programmatuur.

3.2. Afnemer is zelf verantwoordelijkheid voor het maken van regelmatige back-ups en een adequate informatiebeveiliging van zijn gegevens. Nationale Media is in geen enkel geval aansprakelijk voor kosten van (reproductie van) verminkte of verloren gegane gegevens en evenmin voor daaruit voortvloeiende schade of gederfde winsten. Nationale Media spant zich in de gegevens bij het gebruik van de communicatieverbindingen zo goed als redelijkerwijs mogelijk worden beschermd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door derden. Nationale Media is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid en rechtmatigheid van de gegevens die Afnemer of andere gebruikers van de diensten via de diensten aanbieden.

3.3. Afnemer zorgt voor het functioneren van zijn hard- en software, configuratie, randapparatuur, benodigde licenties en internetverbinding benodigd voor het gebruik van de diensten en/of programmatuur van Nationale Media. Afnemer draagt het risico van selectie van de door Nationale Media te leveren diensten of pakketten. Deze diensten en pakketten beantwoorden aan de meest actuele omschrijvingen en prijzen zoals deze zijn gepubliceerd op de websites of in de offertes van Nationale Media.

3.4. Afnemer zal op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken aan Nationale Media of haar klanten bij het gebruik van de diensten van Nationale Media. Afnemer dient zich te onthouden van het verrichten van handelingen waarvan aangenomen kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan de systemen van Nationale Media of haar klanten, waaronder handelingen of uitingen die kunnen leiden tot reputatieschade van Nationale Media. Nationale Media heeft te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen de toegang van Afnemer tot de diensten voor onbepaalde tijd op te schorten, te beperken of te blokkeren, als er een vermoeden is van misbruik of van ander oneigenlijk gebruik, zonder hiervoor schadeplichtig te zijn.

3.5. Nationale Media kan zonder voorafgaande toestemming van Afnemer wijzigingen in haar diensten aanbrengen, zelfs indien een wijziging leidt tot verandering van de bij de Afnemer geldende technische inrichting of procedures. Kosten of schade die hieruit voortvloeit komt voor rekening en risico van Afnemer. Nationale Media is niet gehouden specifiek voor Afnemer bepaalde functionaliteiten of eigenschappen van haar diensten te handhaven, aan te passen of toe te voegen. Nationale Media zal Afnemer van wezenlijke wijzigingen in haar diensten zo spoedig mogelijk aan Afnemer communiceren.

3.6. Nationale Media kan haar diensten geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor onderhoud of andere vormen van service zonder hierdoor schadeplichtig te worden. Nationale Media zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en zo veel mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden.

 

4. Uitvoering

4.1. Nationale Media zal zich naar beste kunnen inspannen haar diensten met zorg uit te voeren op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover Nationale Media zich in een schriftelijke overeenkomst heeft verplicht tot een voldoende bepaald omschreven resultaat.

4.2. Nationale Media zal de diensten binnen een redelijke termijn na het aangaan van de overeenkomst aan Afnemer ter beschikking stellen. Afnemer aanvaardt de in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is’, ‘where is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken.

4.3. Nationale Media kan niet garanderen dat de bij haar diensten gebruikte (online) programmatuur volledig foutloos is en zonder storingen of onderbrekingen kan blijven functioneren. Nationale Media zal zich echter inspannen om goed onderhoud te leveren aan haar diensten voor een optimale gebruikservaring.

4.4. Indien Afnemer volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen tegenover de Nationale Media hoofdelijk verbonden tot nakoming van de overeenkomst.

4.5. Indien Nationale Media op verzoek of met voorafgaande instemming van Afnemer werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen (meerwerk), zullen deze werkzaamheden of prestaties door Afnemer worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Nationale Media. Nationale Media is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen, zal Nationale Media Afnemer op verzoek van Afnemer schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

4.6. Nationale Media is te allen tijde gerechtigd zonder schadeplichtig te zijn om door Afnemer aangeleverd kopij te weigeren, indien deze kopij niet voldoet aan de door Nationale Media daaraan gestelde eisen.

4.7 Afnemer verleent bij het aangaan van de overeenkomst aan Nationale Media het recht om de door Afnemer aan Nationale Media ter beschikking gestelde, niet vertrouwelijke gegevens, alsmede publiekelijk beschikbare gegevens van Afnemer, waaronder naam en logo, naar eigen inzicht voor de uitvoering van de door Afnemer afgenomen diensten en samenhangende diensten te mogen gebruiken.

4.8 Afnemer kan het verleende recht, zoals in artikel 4.7 is opgenomen, herroepen door een daartoe strekkende verklaring in te dienen via administratie@nationale-media.nl.

 

5. Verplichtingen van Afnemer

5.1. Afnemer zal uitsluitend juiste, actuele en rechtmatige gegevens aan Nationale Media verstrekken. Nationale Media is niet aansprakelijk voor enige onjuistheden of onrechtmatigheden in door Afnemer aangeleverde gegevens.

5.2. Afnemer zelf blijft verantwoordelijk tot nakoming van alle voor hem geldende wettelijke administratie- en bewaarverplichtingen en verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Afnemer vrijwaart Nationale Media voor aanspraken hieromtrent, tenzij Afnemer bewijst dat de feiten ten grondslag aan de aanspraak aan Nationale Media toerekenbaar zijn.

5.3. Afnemer zal de rechten en verplichtingen die hij op grond van overeenkomst heeft nimmer aan een derde verkopen, overdragen of verpanden.

5.4. Afnemer zal geen onrechtmatige of strafbare handelingen verrichten via de diensten van Nationale Media. Hieronder valt ook het verstrekken, al dan niet online en/of geautomatiseerd, van materiaal ter publicatie via de diensten dat inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten.

5.5. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding en het periodiek wijzigen van de toegangscodes en het opleggen van deze verplichting aan zijn personeel en/of de gebruikers. Afnemer zal de toegangscodes en activeringscode niet delen met of overdragen aan derden. Nationale Media is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten als gevolg van misbruik van toegangscodes of activeringscodes, dat niet direct aan het handelen of nalaten van Nationale Media te wijten is.

5.6. Afnemer ziet erop toe dat zijn gebruikers zich ook houden aan de verplichtingen uit deze overeenkomst en zich onthouden van voornoemde onrechtmatige en strafbare handelingen. 

 

6. Prijs en betaling

6.1. Alle prijzen zijn in de aangegeven valuta en exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Nationale Media accepteert geen betalingen in andere valuta dan die is aangegeven. Bij gebreke van een aangegeven valuta zijn alle prijzen in Euro’s. Alle aanbiedingen of prijsopgaven met betrekking tot de diensten van Nationale Media zijn vrijblijvend en herroepbaar tot het moment dat Nationale Media schriftelijk of langs elektronische weg bevestigt dat de overeenkomst met Afnemer tot stand komt, behoudens de eventuele bedenk- of annuleringstermijn voor Afnemer.

6.2. Bij een periodieke betalingsverplichting van Afnemer, geldt dat Nationale Media gerechtigd is geldende prijzen en tarieven aan te passen op de in de overeenkomst genoemde termijn. Indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid van Nationale Media tot aanpassing van de prijzen of tarieven, geldt dat Nationale Media steeds gerechtigd is schriftelijk of per elektronisch bericht de geldende prijzen en tarieven aan te passen ter indexering ingevolge van toepassing van wet- en regelgeving, kostprijswijzigingen, inflatie en dergelijke, maar nimmer met een verhoging die groter is dan 4% per jaar.

6.3. Verschuldigde bedragen worden door Afnemer vooraf dan wel volgens de op de factuur vermelde betalingscondities betaald. Afnemer is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen. De vergoeding is ook verschuldigd als Afnemer geen of niet optimaal gebruik maakt van de diensten. Indien de factuur geen betaaltermijn vermeldt, dan geldt een betaaltermijn van veertien (14) dagen.

6.4. Indien Afnemer de verschuldigde bedragen niet tijdig volledig betaalt, komt Afnemer, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, automatisch in verzuim en is Afnemer over het openstaande bedrag een rentevergoeding en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd en is Nationale Media direct gerechtigd zonder nadere aankondiging haar dienstverlening jegens Afnemer op te schorten, zonder hiervoor schadeplichtig te zijn.

6.5. De in artikel 6.4 opgenomen buitengerechtelijke incassokosten bedraagt een percentage van 15% over het openstaande bedrag.

6.6. De in artikel 6.4 opgenomen rentevergoeding bedraagt een maandelijks percentage van 1,5%, onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.

6.7. Indien Afnemer na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Nationale Media de vordering uit handen geven, in welk geval Afnemer naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle advocaatkosten. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van Nationale Media onverlet, waaronder de onmiddellijke (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of het staken van de dienstverlening en het vorderen van het positieve contractsbelang.

6.8. Met betrekking tot de door Nationale Media verrichte prestaties en de daarvoor door Afnemer verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van Nationale Media volledig bewijs op, onverminderd het recht van Afnemer tot het leveren van tegenbewijs.

6.9. Nationale Media is gerechtigd haar aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde te verkopen, over te dragen of te verpanden.

6.10. Nationale Media kan afwijkende betalingscondities voorstellen. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden dergelijke afwijkende betalingscondities uitsluitend voor de onderhavige factuur en niet voor overige facturen of betalingsplichten.

 

7. Intellectueel eigendom en onrechtmatige handelingen

7.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan Afnemer ter beschikking gestelde diensten, websites, databestanden, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Nationale Media, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Afnemer verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Afnemer toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar en slechts voor zolang de overeenkomst duurt en het gebruik in overeenstemming is met de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en de wettelijke verplichtingen.

7.2. Ook indien de overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het Nationale Media steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van diensten, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Afnemer zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

 

8. Aansprakelijkheid van Nationale Media

8.1. De totale aansprakelijkheid van Nationale Media wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Nationale Media voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer bedragen dan door de verzekeraar van Nationale Media uit te keren sommen.

8.2.  Nationale Media is niet aansprakelijk voor de wijze waarop Afnemer of derden gebruik maken van de diensten van Nationale Media, dus evenmin voor eventueel onrechtmatig of inbreukmakend gebruik van deze diensten.

8.3. De aansprakelijkheid van Nationale Media voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van gebruikers van Afnemer, schade verband houdende met het gebruik van door Afnemer aan Nationale Media voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Afnemer aan Nationale Media voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Nationale Media verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

8.4. Tenzij nakoming door Nationale Media blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Nationale Media wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien Afnemer Nationale Media onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Nationale Media ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Nationale Media in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

8.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Nationale Media meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Nationale Media vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Afnemer vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld. 

8.6. Alle in deze algemene voorwaarden opgenomen uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Nationale Media zich bedient bij de uitvoering van de overeenkomst, maar komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Nationale Media.

 

9. Overmacht

9.1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien die partij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van Nationale Media wordt onder meer verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van Nationale Media, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Afnemer aan Nationale Media zijn voorgeschreven, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en (vi) oorlog.

9.2. Indien een overmachtssituatie bij een van de partijen langer dan zestig dagen duurt, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Dat wat reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

10. Klantenservice

10.1. Nationale Media behandelt vragen, opmerkingen en klachten over het gebruik van de diensten en de daarbij horende websites en accounts alsmede over hetgeen gepubliceerd is via de diensten en websites van Nationale Media conform de regeling zoals vermeld staat op de websites van Nationale Media.

 

11. Privacy en gegevensbescherming

11.1. In beginsel zal Nationale Media geen persoonsgegevens verwerken voor Afnemer. Voor zover er met gebruikmaking van de diensten van Nationale Media persoonsgegevens zullen worden verwerkt, is Nationale Media bereid om separaat een passende en conveniërende verwerkersovereenkomst te sluiten met Afnemer wanneer dat van toepassing zou zijn.

11.2. Uiteraard spant Nationale Media zich altijd in om passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer te leggen om de persoonsgegevens en andere gegevens die zij verwerkt te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

11.3. Wanneer er geen sprake is van persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer het (onomkeerbaar) tot natuurlijke personen onherleidbare gegevens betreffen, staat het Nationale Media vrij deze anonieme gegevens te verwerken voor statistische doeleinden en voor verbetering van haar diensten.

 

12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1. De overeenkomsten tussen partijen worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

12.2. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst en/of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Nationale Media gevestigd is. Indien Nationale Media de eisende partij is, mag zij er ook voor kiezen het geschil aanhangig te maken bij een rechter die zonder dit beding bevoegd zou zijn.

12.3. Als Nationale Media ook andere versies dan de Nederlandse versie van deze voorwaarden heeft verschaft, dan prevaleert de interpretatie van de Nederlandse versie in alle gevallen.