Normal_stef-blok

De wooncoöperatie waarin bewoners naar een idee van senator Duivesteijn hun huurwoning kopen en gezamenlijk het onderhoud en het beheer van woningen en woonomgeving verzorgen, krijgt onder de Woningwet een plek in het woonbestel. Ook wordt geregeld dat corporaties aan bewoners met een lager inkomen leningen voor het onderhoud mogen geven.

Met de wetswijziging die gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd, voert minister Blok (Wonen) zijn toezegging aan de Eerste Kamer uit om de wooncoöperatie wettelijk te verankeren. Zo wordt de zelforganisatie van bewoners verder gestimuleerd, in aanvulling op de initiatieven die er al zijn.

Het voorstel van de minister gaat in eerste instantie over een vorm waarbij zittende huurders de woning van hun woningcorporatie kopen. De corporatie kan een vordering op de woning houden als (volledige) financiering via een reguliere hypotheek niet lukt.

De aspirant-kopers en huurders vormen samen de wooncoöperatie die het onderhoud en het beheer zelf kan regelen of  kan overdragen aan de woningcorporatie. Ook moet er een coöperatieplan worden opgesteld waarin staat hoe het onderhoud en beheer vorm krijgt en tegen welke voorwaarden de woningcorporatie woningen aan de leden verkoopt.

De bedenktijd die nu geldt bij verkoop aan zittende huurders wordt verlengd. Aspirant-kopers hebben zo meer tijd om een wooncoöperatie te vormen. Het voorstel is dat de woningcorporatie bijdraagt aan de kosten van het oprichten van een wooncoöperatie.

Naar buitenlands voorbeeld zijn meerdere varianten denkbaar. Zo zijn er vormen waarbij de wooncoöperatie het vastgoed collectief bezit en waarin de deelnemers lidmaatschapsrechten kopen. Het kennisinstituut voor stedelijke en regionale ontwikkeling Platform 31 start binnenkort met experimenten en is vraagbaak voor bewoners die een wooncoöperatie willen beginnen.

Minister Blok heeft de wetswijziging en een conceptregeling met nadere details opgesteld na een consultatieronde onder diverse belangenorganisaties. Het wijzigingsvoorstel dat de wooncoöperatie een wettelijke basis geeft, is ingediend als zogeheten nota van wijziging op de eerder ingediende novelle bij een herzieningswet. Daarin worden de taken van woningcorporaties scherper afgebakend en het toezicht versterkt.

© Nationale Bouwgids