Normal_kantoorleegstand

De provincie Utrecht pakt als eerste provincie in Nederland de leegstand van kantoren actief aan door herbestemming en transformatie van kantoorlocaties te versnellen en nieuwe plannen voor kantoren voor de helft te schrappen. Daarnaast start de provincie een lobby richting het rijk om de termijn voor afboeken van verlies van kantoorpanden voor gemeenten te verlengen.

Gedeputeerde Remco van Lunteren: “Het komende jaar zullen we samen met de gemeenten intensief aan het werk gaan om deze aanpak te laten slagen.”

Toenemende leegstand
Landelijk is het aanbod van leegstaande kantoorruimte op de kantorenmarkt met ruim 7 miljoen m2 nog steeds onverminderd groot. Daar vallen de kantoorruimten buiten die nog wel verhuurd zijn, maar leeg staan als gevolg van reorganisaties. Het aandeel van de provincie Utrecht in de totale leegstand is met circa 1 miljoen m2 14%. Ook wanneer de economie weer aantrekt, zal de leegstand de komende jaren verder toenemen als er geen nieuw beleid op komt. Deze toenemende trend van leegstand is niet alleen te verklaren door de economische crisis, maar al jaren geleden ingezet en door de crisis alleen maar sneller zichtbaar.

Professor Arjan Bregman van de Universiteit van Amsterdam “Er moet duidelijkheid komen voor eigenaren van bestaand vastgoed en investeerders. Daarvoor is een zorgvuldig proces noodzakelijk, dat uiteindelijk moet leiden tot het werkelijk wijzigen van bestemmingen. De provincie kan hierin een initiërende en een sturende rol vervullen”

De gevolgen van de leegstand van kantoren voor de economie zijn groot. Leegstaande kantoren leveren geen geld op, leiden tot verloedering en een slecht investeringsklimaat. Beleggers blijven weg uit de Nederlandse kantorenmarkt, omdat het beeld slecht is en er gebrek aan planning is bij gemeentes.

Inpassingsplannen
De provincie Utrecht wil haar regierol invullen door met zogenaamde inpassingsplannen wijzigingen door te voeren in gemeentelijke bestemmingsplannen. Als onafhankelijk middenbestuurder kunnen provincies een bovengemeentelijke afweging maken omdat ze zelf niet direct een financieel belang hebben.

Frank Blokland, directeur vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN): “Ik ben ontzettend blij dat de provincie nu als eerste in Nederland duidelijkheid biedt en niet alleen inzet op reduceren van plancapaciteit maar ook inzet op herbestemming van bestaande voorraad.”

© Nationale Bouwgids