Normal_asbest2

NEN krijgt veel vragen over de status en verwachte definitieve publicatiedatum van de asbestnormen die op dit moment worden herzien. Met name de bekendste norm NEN 5707 ‘Asbest in bodem’ staat hierbij in de belangstelling. Tegelijkertijd wordt ook NEN 5897 ‘Asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat’ en NTA 5727 ‘Asbest in waterbodem’ herzien.

De belanghebbende partijen zijn overeengekomen dat de normen over asbest onderling afgestemd worden en aan moeten sluiten bij de overige (geactualiseerde) normen. Ook moeten ze aansluiten bij wetgeving en praktijk.

Tussenstand
De NEN-werkgroep is gestart met NEN 5707. Besloten is de werkwijze voor inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem op te splitsen in: NEN 5707 voor veldwerk en NEN 5898 voor laboratoriumanalyses.

Inmiddels is voor beide normontwerpen de openbare commentaarperiode afgerond en is begonnen met de verwerking van de vele reacties. Daarnaast worden op dit moment ook NEN 5727 en NEN 5897 voorbereid voor publicatie als ontwerp.

Veranderd speelveld
De overheid werkt aan het verbetertraject Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Dit traject leidt onder andere tot een gewijzigd Bbk, dat naar verwachting per 1 januari 2015 in werking treedt. Uit dit verbetertraject kwam naar voren dat het vooronderzoek, zoals beschreven in NEN 5725 ‘Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek’ en NEN 5717 ‘Waterbodem - Vooronderzoek’, een prominentere plaats in het Bbk krijgt.

Om dit mogelijk te maken moeten eerst beide normen worden aangepast. Hierbij is in overleg met belanghebbende partijen afgesproken dat ook vooronderzoek asbest wordt ondergebracht in respectievelijk NEN 5725 en NEN 5717. Op deze manier wordt al het vooronderzoek (chemische parameters en asbest) bij elkaar gebracht en waar mogelijk afgestemd.

Conclusie
Doordat afstemming met NEN 5717 en NEN 5725 noodzakelijk is, is de herziening van de asbestnormen vertraagd. Onderlinge samenhang tussen deze set aan normen maakt een gelijktijdige publicatie van de aangepaste asbestnormen en normen die vooronderzoek beschrijven, noodzakelijk. Definitieve publicatie volgt waarschijnlijk in het derde kwartaal van 2014.

Bron: NEN.nl